Transmission Gear (C Synchromesh)

Parts

# part# model from to qty
1 GEAR-REV IDLER
  32282-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
2 SHAFT-REV IDLER
  32281-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
3 WASHER-THRUST
  32287-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
4 WASHR THURSTM/S
  32287-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
5 BEARING-NEEDLE
  32283-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
6 GEAR-REVERSE
  32284-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
7 RING-SNAP
  32285-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
8 RING-SNAP
  32285-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
9 RING-SNAP
  32285-14602 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
10 RING-SNAP
  32285-14603 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
11 RING-SNAP
  32285-14604 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
12 GEAR-COUNTER
  32213-15800 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
13 SHAFT-COUNTER
  32211-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
14 SPACER-SHAFT
  32218-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
15 ASSY-BEARING,NEEDLE
  32219-10600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
16 WASHER-THRUST
  32224-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
17 WASHER-THRUST
  32225-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
18 WASHER-THRUST
  32225-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
19 WASHER-THRUST
  32225-14602 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
20 WASHER-THRUST
  32225-14603 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
21 WASHER-THRUST
  32225-14604 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
22 COMP.-GEAR,MAIN DRIV)
  32202-16700 411 UTK 0
23 GEAR-MAIN DRIVE
  32202-15800 411 RL-UTK,WRL-U TK 0
24 GEAR-MAIN DRIVE
  32202-14600 OP.411 UTK,RL-UT K, WRL-UTK 0
25 RING-SYNCHRO
  32611-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
26 BLOCK-THRUST
  32612-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
27 BLOCK THRUST
  32612-14603 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
28 BLOCK-ANCHOR
  32613-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
29 BAND-BRAKE
  32614-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
30 CIRCLIP
  32616-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
31 BEARING-MAIN
  37510-86160 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
32 SPACER-BEARING
  32205-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
33 RING-SNPNLPM/S
  32204-08000 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
34 RING-SNAP
  32204-08001 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
35 RING-SNAP
  32204-08002 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
36 RING-SNAP
  32204-08003 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
37 RING-SNAP
  32204-08004 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
38 SHAFT-MAIN
  32241-15800 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
39 BALL-STEEL
  32720-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
40 WASHER-THRUST
  32246-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
41 BEARING-NEEDLE
  32264-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
42 BUSHNG-SHFT M/S
  32253-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
43 GEAR-1ST
  32232-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
44 RING-SYNCHRO
  32611-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
45 BLOCK THRST NLP
  32617-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
46 BLOCK-ANCHOR
  32618-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
47 BAND-BRAKE
  32614-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
48 BAND-BRAKE
  32615-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
49 CIRCLIP
  32616-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
50 HUB-SYNCHRONIZE
  32601-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
51 SLEEVE CLG
  32606-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
52 BEARING-NEEDLE
  32264-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
53 GEAR-2ND
  32252-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
54 RING-SYNCHRO
  32611-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
55 BLOCK-THRUST
  32612-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
56 BLOCK THRUST
  32612-14603 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
57 BLOCK-ANCHOR
  32613-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
58 CIRCLIP
  32616-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
59 BEARING-NEEDLE
  32264-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
60 GEAR-3RD
  32262-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
61 RING-SYNCHRO
  32611-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
62 BLOCK-THRUST
  32612-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
63 BLOCK THRUST
  32612-14603 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
64 BLOCK-ANCHOR
  32613-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
65 BAND-BRAKE
  32614-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
66 CIRCLIP
  32616-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
67 HUB-SYNCHRONIZE
  32605-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
68 SLEEVE CLG
  32606-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
69 RING-SNAP
  32263-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
70 RING-SNAP
  32263-14601 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
71 RING-SNAP
  32263-14602 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
72 RING-SNAP
  32263-14603 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
73 RING-SNAP
  32263-14604 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
74 BEARNG-PILT M/S
  32272-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
75 BEARING-SHAFT
  32273-36900 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
76 RING-SNAP
  32274-36900 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
77 GEAR-REVERSEM/S
  32245-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
78 SET-GEAR & HUB
  32245-A0950 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
79 HUB-REVERSE
  32258-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
80 HUB-REVERSE
  32258-A0900 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
81 GEAR-SPEEDO
  32701-15800 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
82 WASHER-LOCK
  32141-14600 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0
83 NUT-MAIN SHAFT
  32142-26760 411 UTK,RL-UTK,W RL-UTK 0